Kestävä yhteiskunta - ympäristövaikuttajakoulutus | 21.8.2023 - 31.5.2024 | Tampere

Haluatko lisää tietoa ympäristökysymyksistä, ekokriisistä ja kansalaisvaikuttamisesta?

Tutustumme lukuvuoden aikana ajankohtaiseen tietoon ekokriisin eri ulottuvuuksista, sen juurisyistä sekä torjuntakeinoista. Perehdymme ekologisten ja sosiaalisten kysymysten yhteenkietoutuneisuuteen niin globaalilla, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla. Pohdimme, mitä ekososiaalisesti kestävän, radikaalisti yhdenvertaisemman ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden rakentaminen edellyttää kansalaisilta ja yhteiskunnan eri toimijoilta. Etsimme yhdessä kansalaisvaikuttamisen keinoja esimerkiksi median, somen ja valokuvan kautta. Tutustumme poliittisiin ympäristöohjelmiin, tieteellisiin artikkeleihin ja ympäristövaikuttajiin myös henkilökohtaisella tasolla. Tätä kautta olemme mukana antamassa panoksemme ekososiaalisesti kestävän tulevaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen eteen.

Opintojen sisällöt

Mitä tiedät ilmastonmuutoksesta ja lajikadosta? Ovatko kestävän yhteiskunnan kysymykset ja ongelmat tuttuja? Keskusteletko ystäviesi kanssa kestävyysmurroksesta, ilmastopolitiikasta tai luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä? Haluaisitko olla mukana ekologisessa jälleenrakentamisessa ja oletko valmis kansalaisvaikuttamiseen ja muutostoimijaksi?

Muun muassa näihin kysymyksiin perehdymme kaksi lukukautta kestävässä ympäristövaikuttajakoulutuksessa. Koulutuksen aikana pääset laajentamaan ymmärrystäsi ekokriisin eri ulottuvuuksista, juurisyistä ja ratkaisuehdotuksista. Tutustumme viimeisimpään ekokriisiä koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, päätöksentekoon sekä ekososiaalisesti kestävän yhteiskunnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tarkastelemme ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tapoja sekä vaikuttamisen keinoja. Suurten globaalien ilmiöiden hahmottamisen ohella tarkastelemme myös lähiympäristöämme ja luonnonsuojelua. Tämän lisäksi tutustutaan kestävyyskysymysten parista löytyviin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Keskeiset oppisisällöt ovat

 • Ekokriisin eri ulottuvuudet: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, lajikato ja alueelliset kysymykset, kuten vesistöjen rehevöityminen
 • Ekokriisin juurisyyt: ylikulutus, luontosuhde, ihmiskäsitys, arvot
 • Ekologisten ja sosiaalisten kysymysten yhteenkietoutuminen: globaali ilmasto-oikeudenmukaisuus, ekososiaalinen sivistys, ekofeminismi, kestävä kehitys ja väestökysymys, ekokriisin ja poliittisen talouden kytkökset
 • Ympäristöpolitiikka: kiertotalous, energiakysymys, ympäristönsuojelu
 • Vaikuttamisen keinot ja ongelmista tiedottaminen: media, some, taide, tiede ja tutkimus, järjestöt, kasvatus, ympäristöliike ja aktivismi, mielenosoitukset, suora toiminta
 • Opiskeluvalmiudet ja tiedonhankintataidot

Opetusohjelmaan sisältyy kaksi opintojaksoa Tampereen yliopiston Kestävän kehityksen opintokokonaisuudesta, yht. 10 op.

Ympäristövaikuttajakoulutuksen tavoitteet:

 • Saat perusteelliset pohjatiedot ekokriisin eri ulottuvuuksista, juurisyistä, yhteiskunnallisista kytköksistä ja ratkaisuehdotuksista.
 • Pohdit, millainen olisi ekososiaalisesti kestävä, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta ja mitä siirtymä sitä kohti vaatii eri toimijoilta.
 • Ymmärrät, miten ekososiaalista sivistystä ja eettisesti kestävää toimintaa voidaan kultivoida eri aloilla.
 • Kykenet keskustelemaan ja vaikuttamaan muutostoimijana kestävämmän tulevaisuuden puolesta.
 • Tiedonhankintataitosi ja opiskeluvalmiutesi kehittyvät

Kenelle  

Sinulle, jolle ekososiaalisesti kestävämmän, yhdenvertaisemman ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden rakentaminen on sydämen asia. Kenties koet ympäristönsuojelun omaksesi, mutta haluat syventää ja laajentaa ymmärrystäsi ekologisista haasteista ja vaikuttamisen keinoista. 

Sinulle, joka haluat saada kattavat valmiudet ekokriisin torjumisen puolesta toimimiseen. Saatat harkita ammattia, jossa voisit toimia ekologisesti, tai kestävyyskysymyksiä käsitteleviä opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, mutta et ole vielä täysin varma siitä, mikä ala olisi sinulle juuri se sopivin. Koulutuksen myötä saatat löytää tiesi opintoihin esimerkiksi ympäristötieteiden, viestinnän tai yhteiskuntatieteiden alalle.

Oman tietopohjan riittävyydestä ei kannata olla huolissaan, sillä sitä pääset rakentamaan koulutuksen aikana — olennaisinta on oma kiinnostus alaan ja halu vaikuttaa!

Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä. Mikäli tulevaisuudessa haet yliopistoon, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa.

Opiskelutavat

Opetus tapahtuu ryhmässä ja sisältää lähiopetusta, itsenäisiä tehtäviä sekä ryhmätöitä. Opetus koostuu orientaatiosta, ekokriisin ja yhteiskunnan eri teemojen monipuolisesta käsittelystä, vaikuttamisen taitojen harjoittelusta, vierailuista sekä opintojen ohjauksesta. Linjan opetus jakautuu neljään eri periodiin. 

Punaisena lankana läpi koko koulutuksen on ekokriisin teemoihin vaikuttaminen keskustellen, kirjoittaen ja kuvien kautta. Koulutuksen aikana kehität lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin taitojasi sekä tiedonhankintaosaamistasi. Pääset laajentamaan omaa ajatteluasi paitsi ekokriisiä koskevan tutkimuskirjallisuuden myös erilaisten vierailujen avulla. Lukuvuoden aikana pääsemme kuulemaan alan asiantuntijoita akateemisesta maailmasta sekä ekokriisin teemojen parissa eri kentillä aktiivisesti työskenteleviä kansalaisia. 

Otamme huomioon myös opiskelijoiden omat toiveet ja mielenkiinnon kohteet linjan opetuksessa sekä tuemme opiskelijoiden tulevaisuuden suunnitelmia henkilökohtaisen ohjauksen avulla. 

Vastuuopettaja

Ympäristövaikuttajakoulutuksen vastaavana opettajana toimii Katri Jurvakainen (KM), joka on tehnyt ekokriisin teemoihin liittyvää tutkimusta sekä luennoinut ja kouluttanut aiheesta muun muassa Tampereen yliopistolla sekä Sitran, Fingon ja Ateneumin tilaisuuksissa. Jurvakainen on myös toiminut itse kansalaisaktivistina. Hän on Vita nuova -kirjoittajakollektiivin jäsen sekä kuuluu kasvatuksen teemoja filosofisesti ja poliittisesti tarkastelevaan Tampereen yliopiston POISED-tutkimusryhmään.

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 3800 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Toukokuun loppuun mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opiskelijat vastaavat itse avoimen yliopiston maksuista sekä opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen koulun alkuun saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa. 

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi. Tästä hakulomakkeelle. 

 

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Teemme ensimmäiset opiskelijavalinnat huhtikuun aikana. Valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä vielä elokuun aikana.  

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Voit aloittaa opinnot joustavasti elo-syyskuun aikana. Ryhmässä on tilaa. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.